Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

Danh Mục Dịch Vụ Kỹ Thuật Được Thực Hiện Tại BV Mắt TW

Quyết Định 15 phê duyệt 639 danh mục Dịch Vụ Kỹ Thuật tại Bệnh Viện Mắt TW
Trang 2 trong 2 << < 1 2
Hướng dẫn khai bao y tế