Cắt dịch kính, phẫu thuật của sự phát triển

Dịch kính là chất dạng gel, chứa đầy buồng sau của nhãn cầu cấu tạo gồm 99% là nước, có lưới colagen, chất cơ bản giàu axít hyaluronic và tế bào dịch kính.