Điều chỉnh giá một số dịch vụ phẫu thuật tại Khoa Khám bệnh và điều trị theo yêu cầu 

Hướng dẫn khai bao y tế