Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng mắt

Ngày 5-2-2010 Bộ Y tế ra quyết định cấp phép cho Ngân hàng Mắt bệnh viện mắt trung ương hoạt động

Ngân hàng Mắt đã tập trung tuyên truyền thông qua các hình thức như: tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến đăng ký chờ ghép giác mạc, tư vấn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong và các bệnh viện, các tổ hưu trí, truyền thông thông qua các hoạt động khám mổ miễn phí, tập huấn cho các công tác viên , tình nguyện viên. Đặc biệt năm 2012 có sự tham dự của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng bộ Y tế tham dự trong lễ vinh danh người hiến tặng giác mạc tại Kim Sơn Ninh Bình.

Trải qua 10 năm hoặt động kể từ khi lấy được giác mạc đầu tiên Ngân hàng Mắt đã thu nhận được giác mạc của 361 người hiến của 14 tỉnh thành trong cả nước,tiếp nhận gần1000 giác mạc từ các ngân hàng mắt nước ngoài đem ghép cho gần 2000 người bị bệnh mù do bện lý giác mạc gây ra. Số lượng người đăng ký hiến tặng giác mạc và đã hiến giác mạc đã tăng lên theo từng năm.

Được giao nhiệm vụ Ngân hàng Mắt cũng đã tư vấn để lãnh đạo bệnh viện Mắt trung ương cùng Bộ y tế cho thành lập thêm 2 ngân hàng mắt trong nước.

- Tuyên truyền vân động hiến tặng giác mạc

- Thu nhận và bảo quản giác mạc

- Sản xuất bảo quản màng ối

- Đào tạo, chuyển giao kiến thức cho các cộng tác viên, tình nguyện viên về hiến tặng giác mạc.