Điều chỉnh giá một số dịch vụ kỹ thuật tại Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu  

Hướng dẫn khai bao y tế