Hướng dẫn đăng ký, cài đặt ứng dụng kê khai Bảo Hiểm Xã Hội số (VSSID)

Nhằm nâng cao chất lượng của công tác bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cá nhân tham gia BHXH trong việc tra cứu tích hợp các thông tin như thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.....trong năm 2021 BHXH Thành phố Hà nội triển khai việc áp dụng BHXH số VssID

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ phương thức kê khai theo quy định tại Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng (kê khai lần đầu hay kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ). Kê khai lần đầu thì không phải kê khai Mục III “Biến động tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm”, không tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung quy định tại mẫu này. Người kê khai phải ký ở từng trang và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản kê khai.

Kết quả thi đua khen thưởng các cá nhân tập thể năm 2020

Phòng TCCB xin thông báo các quyết định kết quả thi đua khen thưởng năm 2020 cho các cá nhân tập thể xuất sắc trong các hoạt động của Bệnh viện Mắt TW

HƯỚNG DẪN : Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đảng viên, tổ chức đảng Bệnh viện Mắt TW năm 2020

Đảng ủy Bệnh viện Mắt TW xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ, đảng viên triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các chi bộ, đảng viên năm 2020 như sau
    Hướng dẫn khai bao y tế