Giấy mời

Dự buổi họp mặt cán bộ viên chức đã nghỉ hưu đầu xuân 2023

Văn bản pháp quy

CBVC tra cứu Văn bản pháp quy như sau:

Tài liệu đánh giá viên chức cuối năm

Thực hiện Kế hoạch số 1216/KH-BVMTW ngày 09/11/2022 của Bệnh viện về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2022

Triển khai thực hiện việc ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử năm 2022

Để triển khai thực hiện việc ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2022 trên toàn Bệnh viện (theo Thông báo số 113/TB-TCCB ngày 17/6/2022)

Hướng dẫn kê khai bổ sung lý lịch năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện về việc triển khai thực hiện Công văn số 10716/BYT-TCCB ngay 17/12/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế về việc bổ sung lý lịch công chức, viên chức hằng năm.
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>