Ban thanh lap CLB MTE

Phụ lục 1

Phương hướng hoạt động CLB MTE

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CLB BMTE (Ban hành theo Công văn số 385/BVMTW-MTE ngày 11/5/2012)