Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2

Phê duyệt nhà thầu có tên dưới đây trúng thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 của Bệnh viện Mắt Trung ương chi tiết như sau:

Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 của Bệnh viện Mắt TW

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 của Bệnh viện Mắt TW

Bệnh viện Mắt TW - Công khai kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin năm 2019

Công khai kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin năm 2019

Bệnh viện Mắt TW - Công khai kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị Y tế và Vật Tư tiêu hao năm 2019

Công khai kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị Y tế và Vật Tư tiêu hao năm 2019

Bệnh viện Mắt TW - Công khai kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị Y tế năm 2020

Bệnh viện Mắt TW - Công khai kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị Y tế năm 2020
    Hướng dẫn khai bao y tế