Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc và nhân loại: Sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống công bằng, hạnh phúc. Đó là quyền sống, quyền tự do và hạnh phúc cho con người. Người xác định sức khoẻ là vốn quý nhất của con người. Theo Người, “dân cường thì quốc thịnh”. Người luôn đấu tranh để xây dựng một nền y tế tiến bộ và hiện đại, mà người thầy thuốc được xem như “chiến sỹ đánh giặc ốm, để bảo vệ khang kiện của giống nòi”. Người cho rằng sức khoẻ của mỗi người dân có liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp với sức mạnh dân tộc: Mỗi người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khoẻ.
Xem thêm