Điều chỉnh giá 11 dịch vụ kỹ thuật và 01 dịch vụ khám Mắt có gây mê tại Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu. 

Hướng dẫn khai bao y tế