Văn bản pháp quy CLB Măt trẻ em 

BỘ Y TẾ                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN MẮT TW                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 385/BVMTW-MTE

V/v: CLB BMTE            Hà Nội, ngày  11  tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: - Thường vụ Hội Nhãn khoa Việt Nam

- Bệnh viện Mắt TW: BGĐ, Khoa Mắt Trẻ em

- Các Tổ chức Phi chính phủ

- Bệnh viện Mắt Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

Thực hiện chủ trương của Hội nhãn khoa Việt Nam (HNKVN) về việc tăng cường các hoạt động của Hội.

Thực hiện ý kiến của ban tham mưu HNKVN tại phiên  họp ngày 07/5/2012 tại Hà Nội về việc: Ban vận động thành lập câu lạc bộ bệnh mắt trẻ em (CLB BMTE).

Ban vận động soạn thảo văn bản dưới đây, kính đề nghị Thường vụ HNKVN, các Bệnh viện Mắt, các tổ chức Phi chính phủ, các bạn đồng nghiệp tham khảo, góp ý.

Chúng tôi trân trọng cám ơn và tiếp thu có chọn lọc ý kiến của Quý vị.

Mọi góp ý xin gửi về Ban vận động qua PGS. TS. Trần An, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TW, ĐTDĐ: 0913239236, ĐTCQ: 04.39433468, Email:tranan@vnio.vn, có thể tham khảo qua trang web của Bệnh viện Mắt TW tại địa chỉ: www.vnio.vn/ các khoa phòng/ khoa mắt trẻ em/ câu lạc bộ bệnh mắt trẻ em.

Thời gian góp ý: 2 tuần, kể từ ngày phát hành văn bản này. Nếu sau thời gian đó không nhận được góp ý Ban vận động coi như các Quý vị đã đồng ý với bản dự thảo này.

Kính đề nghị các đồng chí thủ trưởng các Bệnh viện, các đơn vị vận động CB – VC và mọi người tham gia CLB, đăng ký vào phụ lục 1 của công văn này.

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn.

 

 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Đăng Website.

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CLB BMTE

PGS. TS. Trần An

(Đã ký)

1477 Go top