Ban thanh lap CLB MTE 

HỘI NHÃN KHOA VIỆT NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CÂU LẠC BỘ BỆNH MẮT TRẺ EM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  11  tháng 5 năm 2012

Kính gửi: - Thường vụ Hội Nhãn khoa Việt Nam

- Bệnh viện Mắt TW: BGĐ, Khoa Mắt Trẻ em

- Bệnh viện Mắt Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

Theo tinh thần phiên họp ngày 15/5/2012 tại Bệnh viện Mắt TW giữa:

- Đại diện Hội Nhãn khoa Việt Nam (HNKVN).

- Bệnh viện Mắt TW.

- Ban vận động thành lập Câu lạc bộ bệnh Mắt trẻ em (CLB BMTE).

Về việc tổ chức lễ ra mắt CLBBMTE và hội nghị khoa học chuyên đề bệnh Mắt trẻ em, nhân kỷ niệm thành lập Bệnh viện Mắt TW.

Ban vận động thành lập CLB BMTE dự kiến nhân sự và các tiểu ban của CLB BMTE như sau:

1. Ban lãnh đạo:

1.1. Chủ tịch: GS. TS. Tôn Thị Kim Thanh

Phó Chủ tịch kiêm thư ký HNKVN

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt TW

1.2. Phó Chủ tịch:

1.2.1. PGS. TS. Vũ Thị Bích Thuỷ

Trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt TW, kiêm tổng thư ký

1.2.2. BS.CKII. Võ Thị Chinh Nga

Trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt TP HCM

1.2.3. BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Chi

Trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

1.2.4. PGS. TS. Lê Đỗ Thuỳ Lan

Trưởng Bộ môn Mắt, trường Đại học Y

Phạm Ngọc Thạch, TP HCM

1.2.5. PGS. TS. Trần An

Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TW

2. Các tiểu ban của Câu lạc bộ:

2.1. Tiểu ban KHKT:

2.1.1. Trưởng ban: PGS. TS. Vũ Thị Bích Thuỷ

2.1.2. Các thành viên:

- BS.CKII. Võ Thị Chinh Nga

- BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Chi

- PGS. TS. Lê Đỗ Thuỳ Lan

- PGS. TS. Trần An

- PGS. TS. Hà Huy Tài, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – CĐT. Trưởng Phòng QLKHĐT, Bệnh viện Mắt TW

2.2. Tiểu ban Hợp tác quốc tế:

2.2.1. Trưởng ban: TS. Nguyễn Xuân Tịnh, Phó trưởng Khoa Mắt trẻ em Bệnh viện Mắt TW.

2.2.2. Các thành viên:

- PGS. TS. Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – CĐT. Trưởng Phòng CĐT, Bệnh viện Mắt TW

- Ths. Trần Như Thảo, Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

- BS. Nguyễn Ngọc Châu Trang, Phó trưởng Khoa Mắt trẻ em Bệnh viện Mắt TP HCM

2.3. Tiểu ban vận động tài trợ:

2.3.1. Trưởng ban: TS. Lê Kim Xuân, Phó trưởng Khoa Mắt trẻ em Bệnh viện Mắt TW.

2.3.2. các thành viên:

- BS.CKII. Võ Thị Chinh Nga

- BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Chi

- TS. Trịnh Bích Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội.

2.4. Văn phòng:

2.4.1. Trưởng Văn phòng: TS. Lê Thuý Quỳnh, Phó trưởng Khoa Mắt trẻ em Bệnh viện Mắt TW.

2.4.2. Các thành viên:

- BS.CKII. Hồ Thị Ngọc, Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

- ĐD. Phương, Thư ký Y khoa, Bệnh viện Mắt TP HCM

- ĐD. Đỗ Hồng Thu, Khoa Mắt trẻ em Bệnh viện Mắt TW

Kính đề nghị:

- Thường vụ Hội Nhãn khoa Việt Nam, Bệnh viện Mắt: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM phổ biến bản dự thảo này đến các CBCC thuộc quyền quản lý, đề nghị góp ý, bổ xung.

- Thời gian góp ý: 2 tuần, kể từ ngày ban hành văn bản này.

- Nơi nhận góp ý: PGS. TS. Trần An, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TW,

ĐTDĐ: 0913239236, ĐTCQ: 04.39433468, Email: tranan@vnio.vn

- Sau thời gian 2 tuần, nếu không nhận được góp ý Ban tổ chức coi như quý vị đã đồng ý với bản dự thảo này.

Xin trân trọng cám ơn.

 

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP

CLB BMTE

 

Đã ký

 

PGS. TS. Trần An

Phó Giám đốc BVMTW

2547 Go top