Phụ lục 1 

Phụ lục 1

 

HỘI NHÃN KHOA VIỆT NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ BỆNH MẮT TRẺ EM        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  11  tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban vận động thành lập CLB BMTE thuộc Hội Nhãn khoa Việt Nam

(Ban hành theo Công văn số 385/BVMTW-MTE ngày 11/5/2012)

Chúng tôi đăng ký và tình nguyện tham gia làm hội viên câu lạc bộ bệnh mắt trẻ em:

 

STT

Họ và tên

Học vị, học hàm

Ngày tháng năm sinh

Tên Bệnh viện, đơn vị công tác, email...(nếu có), điện thoại liên hệ

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Bản đăng ký này gửi đến ban vận động thành lập CLB BMTE qua email, fax, đường bưu điện. Người nhận: PGS. TS. Trần An, Phó Giám đốc.

- Thời gian gửi: trước 30/7/2012.

- Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các Bệnh viện, các đơn vị ... in bản này ra từ website, gửi cho các CB – CC thuộc quyền, và vận động mọi người tham gia câu lạc bộ.

2200 Go top