Bệnh viện Mắt TW tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9/2022

Thực hiện công văn số 4772/BYT-KCB ngày 5/9/2022 của Bộ Y tế về việc hưởng ứng ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9/2022, Bệnh viện Mắt TW đã triển khai đồng loạt các hoạt động phong trào với chủ đề: “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y Tế)

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Theo Quyết định số 1357/QĐ-BVMTW ngày 23/9/2020 và Quyết định số 2200/QĐ-BVMTW ngày 30/12/2020 về việc thành lập và kiện toàn Đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 đoàn kiểm tra chia thành 3 nhóm đánh giá các tiêu chí do Ban Giám Đốc phụ trách hướng dẫn thực hiện. Mỗi tiêu chí đều phân rõ cho các thành viên trong đoàn tự đánh giá chất lượng của Bệnh viện phụ trách và đánh giá dựa theo Bộ tiêu chí Đánh giá chất lượng của Bộ y tế ban hành. Sau 7 cuộc họp vào các ngày 9/1/2020, 2/6/2020, 23/9/2020, 15/10/2020, 30/11/2020, 17/12/2020, 5/1/2021 Đoàn kiểm tra bệnh viện đã đưa được ra bảng tổng hợp điểm theo mẫu Bộ tiêu chí và các tiểu mục chưa đạt được, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục.

Kết quả tự đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về nhãn khoa, bệnh viện luôn chú trọng nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên môn, thường xuyên nghiên cứu ứng dụng cập nhật các kỹ thuật mới để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh

Hướng dẫn đánh giá bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện

Bộ tiêu chí được ban hành kèm theo hướng dẫn đánh giá chi tiết các tiêu chí phục vụ việc kiểm tra chất lượng Bệnh viện của Bộ Y Tế.

Bản báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng BV 6 tháng đầu năm 2019 và những ưu nhược điểm chất lượng BV

Là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về nhãn khoa, bệnh viện luôn chú trọng nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên môn, thường xuyên nghiên cứu ứng dụng cập nhật các kỹ thuật mới để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, bên cạnh đó không ngừng nâng cao công tác quản lý chất lượng, đổi mới thái độ và phong cách phục vụ hướng đến hài lòng người bệnh

Công bố bộ tiêu chuẩn chất lượng chẩn đoán, điều trị đục thủy tinh thể

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, tổ chức Hội nghị Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn chất lượng chẩn đoán, điều trị đục thể thủy tinh và báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt.

TẬP HUẤN QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VỀ 5S, THÔNG TƯ 43/ TT-BYT HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH- CHỮA BỆNH, BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc bệnh viện, ngày 17/10/2019 tổ Quản lí chất lượng thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp đã tổ chức buổi tập huấn cho các cán bộ, nhân viên trong bệnh viện về việc triển khai 5S, Thông tư 43/ TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh- chữa bệnh, Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật
Trang 1 trong 2 1 2 > >>
></a>
   </div>
  </div>
</div>


 <!--
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-120902428-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-104389361-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>

<div id=