Điểm kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022 

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:  78/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:  95%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ    303
4. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ có hệ số:    332
258 Go top