Bảng kiểm quy trình kỹ thuật Tiểu Phẫu 

Bảng kiểm quy trình kỹ thuật chích chắp, lẹo, đốt lông xiêu, khâu kết mạc, rửa bỏng, khâu da mi, lấy di vật kết giác mạc nông, nặn tuyến bờ mi .....
Hướng dẫn khai bao y tế