Mẫu đơn đăng ký hiến tặng Giác Mạc 

Hiến tặng Giác Mạc, ánh sáng cho người mù.