Thư mời cung cấp báo giá 

Bệnh viện Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá bổ sung để tham khảo, xây dựng giá dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm Hoá chất - Vật tư y tế, linh kiện, phụ kiên phù hợp cho 12 hệ thống máy y tế với nội dung cụ thể trong các phụ lục đính kèm