Thư mời chào giá 

Bệnh viên Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để triển khai xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viên năm 2024