Thư mời chào giá 

Các nhà thầu quan tâm gói thầu" Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023

 Thư mời chào giá.pdf

55 Go top