Thư mời báo giá 

Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện lập kế hoạch mua hóa đơn điện tử đảm bảo tích hợp các phần mềm hiện có tại Bệnh viện