Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu số 01 và gói thầu số 02 thuộc dự toán mua sắm bổ sung thủy tinh thể của gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2021