Cung cấp báo giá bổ sung kính áp tròng, vật tư y tế thông thường 

Bệnh viện Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá bổ sung để tham khảo, xây dựng giá dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm Hoá chất - Vật tư y tế năm 2023