Biên bản họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa lần 9

Toàn văn biên bản được đính kèm ở file dưới đây