Xem với cỡ chữ  

Thông tư 23/2005/BYT Bộ Y tế: Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị y tế


23/2005/BYT
28/05/2005
Trần Thị Trung Chiến

Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị y tế

Bộ Y tế
Thông tư

: 805E2FCD29B64DB389DD73E2C86465AE.pdf

: