Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y Tế)