Tin buồn 

Bệnh viện Mắt Trung ương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin