Quyết định 5148/ QĐ-BYT ngày 23/9/2016 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa