Kính mời tham dự Hội thảo khoa học trực tuyến KIỂM SOÁT NHÃN ÁP TOÀN DIỆN - TIẾP CẬN MỚI TRONG QUẢN LÝ BỆNH GLAUCOMA 

Kính mời Quý đại biểu scan mã QR CODE trong file ảnh đính kèm để tham dự hội thảo.

Kính mời Quý đại biểu tham dự Hi tho khoa hc trc tuyến vi ch đề “KIM SOÁT NHÃN ÁP TOÀN DIN TIP CN MI TRONG QUN LÝ BNH GLAUCOMA” vào lúc 13h30 - 15h00 ngày 16/06/2021 bằng cách scan mã QR CODE trong file ảnh đính kèm.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ tọa, Điều phối viên và Báo cáo viên

05 phút

Phát biu chào mng

Nathan That Ton

Giám đốc điu hành
Santen Vi
t Nam

05 phút

Phát biu khai mc

PGS.TS.BS Nguyn Xuân Hip

Giám Đốc
B
nh Vin Mt Trung Ương

20 phút

Cp nht trong điu tr Glôcôm

PGS.TS Bùi Th Vân Anh

Trưởng phòng Nghiên cu khoa hc và Đào to
B
nh Vin Mt Trung Ương

30 phút

Kim soát nhãn áp toàn din
Ti
ếp cn mi trong qun lý bnh Glaucoma

BS Gan Eng Hui

Chuyên gia Glaucoma & Phu thut nhãn khoa
Trung Tâm Chuyên khoa M
t Quc Tế
Kuala Lumpur, Malaysia

20 phút

Tho lun
T
ng kết ni dung

TS.BS Đỗ Tn

Trưởng khoa Glaucoma
B
nh Vin Mt Trung Ương

10 phút

Phát biu bế mc

PGS.TS.BS Nguyn Xuân Hip

Giám Đốc
B
nh Vin Mt Trung Ương

 

Phiên dch viên: BS CKII Hunh Võ Mai Quyên, Bnh vin Mt TP H Chí Minh

 
 
 

Trong trường hp Quý Bác s/Dược s cn h tr thông tin, xin vui lòng liên h:

 
 
 
 
 

Thông tin liên h v hi tho

Nguyn Th Minh Trang
S
đt: 0931.341.694
Email:
trang.thiminh.nguyen@santen.com

 
 
 
 

Thông tin liên h v k thut

Nguyn Duy Sáng
S
đt: 0388.985.721 hoc 0789.901.608
Email:
nguyenduysangk37@gmail.com

 
 
 
 
6154 Go top