Kế hoạch thưc hiện tuần lễ học tập về Quy tắc ứng xử năm 2021 của Bệnh viện (từ 22/11/-30/11/2021) 

Bệnh viện Mắt TW thực hiện tuần lễ học tập về Quy tắc ứng xử năm 2021 của Bệnh viện từ ngày 22/11/-30/11/2021.

KẾ HOẠCH

Tuần lễ học tập kỹ năng giao tiếp ứng xử trong cơ sở y tế năm 2021

        Căn cứ Quyết định số 3713/QĐ-BYT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động đối với Bệnh viện Mắt Trung ương;

      Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

        Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

        Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-BVMTW ngày 25/01/2021 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021 của Bệnh viện Mắt Trung ương;

        Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bệnh nhân và nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ y tế, Bệnh viện Mắt Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập kỹ năng giao tiếp ứng xử trong cơ sở y tế năm 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho đội ngũ nhân viên y tế, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Yêu cầu 100% nhân viên của bệnh viện tham gia tập huấn.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, bệnh viện triển khai tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử theo phương án tổ chức tuần lễ học tập kỹ năng giao tiếp ứng xử tại các khoa/phòng.

II. Nội dung

2.1 Thời gian: từ ngày 22/11/2021 đến ngày 30/11/2021.

2.2 Đối tượng: tập huấn cho các đối tượng nhân viên bảo vệ, nhân viên hành chính/tài chính, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, dược, hộ lý, y công và khối nhân viên phục vụ. Đảm bảo 100% nhân viên y tế của khoa phòng mình tham gia.

2.3 Tài liệu tập huấn: Sổ tay Giao tiếp ứng xử trong các cơ sở y tế; Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. (tài liệu sẽ được upload lên website của Bệnh viện cho cán bộ nhân viên theo dõi, học tập).

 

 

III. Tổ chức thực hiện

Lãnh đạo các khoa phòng căn cứ tình hình nhân lực, tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, nhân viên tại khoa phòng mình. Sau khi kết thúc tập huấn, các khoa phòng gửi Biên bản buổi tập huấn về phòng Tổ chức cán bộ để theo dõi, kiểm tra./.

Để thuận tiện trong việc tra cứu tài liệu liên quan. Vui lòng tải tệp tài liệu đính kèm dưới đây 

3172 Go top