Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm Cơ sở: Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm


Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm
25/11/2019
Lãnh đạo cơ sở

Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm

Cơ sở
Hướng dẫn

: 9AA98632ABD44425ACBDCF1876CAEEA2.zip

: