Đào tạo y khoa liên tục với chủ đề "Thách thức điều trị trong đại dịch covid19" do BV Bạch Mai tổ chức 

Hướng dẫn khai bao y tế