Đào tạo y khoa liên tục với chủ đề "Cập nhập hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn" do BV Bạch Mai tổ chức 

Hướng dẫn khai bao y tế