Đặc điểm lâm sàng sinh Bệnh học các phương pháp điều trị bỏng Mắt giai đoạn cấp