Xem với cỡ chữ  

Luật 52/2019/QH14 Quốc hội: Luật Cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi năm 2019


52/2019/QH14
27/12/2019
Chủ tịch quốc hội

Luật Cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi năm 2019

Quốc hội
Luật

: CFEF577B94104A68AF9392D232E96C5A.pdf

: