Xem với cỡ chữ  

Công văn 4545/BYT-TCCB Bộ Y tế: V/V: tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019


4545/BYT-TCCB
07/08/2019
Nguyễn Viết Tiến

V/V: tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019

Bộ Y tế
Công văn

: 1C8D7E0838154EDFA7075A5FA6677AD3.pdf

: