Xem với cỡ chữ  

Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV Bộ Y tế: QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ


10/2015/TTLT-BYT-BNV
27/05/2015
Nguyễn Viết Tiến, Trần Anh Tuấn

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ

Bộ Y tế
Thông tư

: 0366C8FB05964240862194B680CB2A37.pdf

: