Triển khai thực hiện việc ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử năm 2022 

Để triển khai thực hiện việc ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2022 trên toàn Bệnh viện (theo Thông báo số 113/TB-TCCB ngày 17/6/2022)