Tổ chức kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp (Kỹ sư) 

Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ hạng I, hạng II năm 2022