Thực hiện việc ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử năm 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 570/KH-BVMTW ngày 17/8/2023 của Bệnh viện về học tập Quy tắc ứng xử cho viên chức, người lao động tra cứu, sử dụng (trong file đính kèm)