Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định 

1. Kế hoạch thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Bệnh viện.

2. Văn bản hướng dẫn thời gian thực hiện kê khai tài sản.

3. Phụ lục I - mẫu bản kê khai hàng năm

4. Phụ lục II - mẫu bản kê khai bổ sung

318 Go top