Tài liệu đánh giá viên chức cuối năm 

Thực hiện Kế hoạch số 1216/KH-BVMTW ngày 09/11/2022 của Bệnh viện về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2022

CBNV tra cứu sử dụng các mẫu phân loại cụ thể như sau:
Mẫu số 01 (dùng cho viên chức)
Mẫu số 02 (dùng cho người lao động)
Mẫu số 03 (bảng tổng hợp kết quả)

 Phiếu đánh giá cuối năm.doc

552 Go top