Kết quả thi đua khen thưởng các cá nhân tập thể năm 2020 

Phòng TCCB xin thông báo các quyết định kết quả thi đua khen thưởng năm 2020 cho các cá nhân tập thể xuất sắc trong các hoạt động của Bệnh viện Mắt TW