Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm 2021 của Bệnh viện Mắt Trung ương 

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với viên chức, người lao động của Bệnh viện Mắt Trung ương ban hành kèm Quyết định số 1217/QĐ-BVMTW ngày 9/11/2021; Bệnh viện Mắt Trung ương công khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2021 trên website của Bệnh viện.

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với viên chức, người lao động của Bệnh viện Mắt Trung ương ban hành kèm Quyết định số 1217/QĐ-BVMTW ngày 9/11/2021; Bệnh viện Mắt Trung ương công khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2021 trên website của Bệnh viện.

- Thời gian niêm yết trên website: từ 5/1/2022 đến hết ngày 13/1/2022.

- Thời gian giải quyết kiến nghị: trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày 5/1/2022), viên chức - người lao động không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị. Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại giải quyết.

Mời download tệp đính kèm dưới đây

2802 Go top