Kế hoạch xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023  

Kế hoạch xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, bao gồm

1. Kế hoạch xét tặng của Bệnh viện (file pdf)

2. Nghị định 41/2015/NĐ-CP hướng dẫn xét tặng (file pdf)

3. Mẫu báo cáo thành tích (file word).

1453 Go top