Kế hoạch đánh giá xếp hạng chất lượng viên chức và người lao động 

Thực hiện Kế hoạch đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2023 và Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2023 của Bệnh viện

Ghi chú:

- File Phụ lục QC1217: Phục vụ đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, người lao động.

- 02 file còn lại: phục vụ công tác kê khai tài sản

169 Go top