Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 762/KH-BVMTW ngày 27/10/2023 của Bệnh viện về Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo cho các viên chức, người lao động nghiên cứu, tìm hiểu thông tin.