Hướng dẫn kê khai bổ sung lý lịch năm 2021 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện về việc triển khai thực hiện Công văn số 10716/BYT-TCCB ngay 17/12/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế về việc bổ sung lý lịch công chức, viên chức hằng năm.