Hướng dẫn : Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2020