Giấy mời các cán bộ hưu gặp mặt đầu Xuân 

Trong trường hợp vì lí do khách quan, cán bộ hưu trí chưa nhận được trực tiếp giấy mời, Bệnh viện trân trọng kính mời các cán bộ vẫn tới tham dự buổi gặp mặt. 

1190 Go top